Політика конфіденційності

Політика конфіденційності «Корал дент» визначає умови та правила користування сайтом https://coral-dent.kiev.ua (далі «Сайт») та поширюється на всіх користувачів сайту.
1. Визначення термінів

Терміни, які використовуються в цій Політиці конфіденційності, мають таке значення:

1.1. Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

1.2. Конфіденційна інформація – інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежений фізичною чи юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може розповсюджуватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

1.3. Захист інформації – сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують безпеку, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї.

1.4. Власник конфіденційної інформації – особа, яка володіє конфіденційною інформацією на законній підставі, і якою обмежений доступ до цієї інформації та встановлений щодо неї режим конфіденційності.

1.5. Доступ до інформації, що є конфіденційною, – ознайомлення певних осіб з інформацією, яка є конфіденційною, за згодою власника або на іншій законній підставі надання доступу до персональних даних.

1.6. Клієнт – фізична дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку і повністю прийняла всі умови цієї політики конфіденційності.

1.7. Контрагент – сторона цивільно-правового договору, власник інформації, що є конфіденційною, передав цю інформацію за умови збереження конфіденційності цієї інформації.

1.8. Передача інформації, яка є конфіденційною, – передача інформації, яка є конфіденційною та зафіксована на сайті «Корал дент», її власником або власником сайту на підставі договору в обсязі та на умовах, передбачених договором, включаючи умову про вжиття контрагентом встановлених договором заходів щодо охорони її конфіденційності.

1.9. Надання інформації, що є конфіденційною, – передача інформації, яка є конфіденційною та зафіксована на сайті «Корал дент», її власником органам державної влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування з метою виконання їх функцій.

1.10. Розголошення інформації, яка є конфіденційною, – дія або бездіяльність, внаслідок яких інформація, яка є конфіденційною, у будь-якій можливій формі (усній, письмовій, іншій формі, у тому числі з використанням технічних засобів) стає відомою третім особам без згоди власника такої інформації або всупереч цивільно-правовому договору.
2. ІНФОРМАЦІЯ, яка є конфіденційною

2.1. До відомостей (інформації), які є конфіденційними, належать:

2.1.1. Персональна інформація, яку надає клієнт при залишенні коментарів на Сайті або запису на прийом через сайт: телефон, e-mail, ім’я та прізвище.
3. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Режим конфіденційності інформації вважається встановленим після надання згоди Клієнта на збирання, обробку, розповсюдження та доступ до персональних даних під час його візиту на сайт.

3.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Клієнт дає свою згоду на:

3.2.1. використання персональних даних, що передбачає дії власника бази з обробки цих даних, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними (стаття 10 Закону України «Про захист персональних даних»);

3.2.2. поширення персональних даних передбачає дії власника бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 Закону України «Про захист персональних даних»);

3.2.3. доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії власника бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи на доступ до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних») .
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА (користувача сайту)

4.1. Клієнт (Користувач сайту) має право:

4.1.1. користуватись усіма технічними можливостями сайту;

4.1.2. мати доступ до будь-якої публічної інформації, розміщеної на Сайті;

4.1.3. на збереження його персональних даних від третіх осіб на умовах, визначених чинним законодавством України та положеннями цієї Політики конфіденційності;

4.1.4. використовувати інформацію з сайту в особистих та некомерційних цілях.

4.2. Клієнт (Користувач сайту) зобов’язується:

4.2.1. під час здійснення запису через Сайт вказувати достовірні особисті дані;

4.2. Клієнт (Користувач сайту) зобов’язується:

4.2.1. під час здійснення запису через Сайт вказувати достовірні особисті дані;

4.2.2. використовувати Сайт тільки з метою, що не суперечить чинному законодавству України та принципам розумності та моралі;

4.2.3. нести відповідальність перед третіми особами за свої дії чи бездіяльність при використанні Сайту;

4.2.4. самостійно та власним коштом врегулювати всі претензії третіх осіб, пов’язані з дією або бездіяльністю Клієнта при використанні Сайту.

4.3. Клієнту (Користувачу сайту) забороняється:

4.3.1. вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

4.3.2. вчиняти дії, що порушують честь та гідність, права та свободи будь-якої особи;

4.3.3. реєструватися на сайті від імені третьої особи або замість іншої особи;

4.3.4. надавати у користування свій обліковий запис та/або логін та пароль від свого облікового запису третім особам;

4.3.5. розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного чи образливого характеру;

4.3.6. розміщувати інформацію, що порушує права та законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій та відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії чи відео за його участю);

4.3.7. розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

4.3.8. будь-яке використання інформації сайту з комерційною метою.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ «Корал дент»

5.1. “Корал дент” має право:

5.1.1. встановлювати та змінювати у письмовій формі режим конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства;

5.1.2. використовувати інформацію, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, для власних потреб у порядку, який не суперечить

законодавству;

5.1.3. дозволяти чи забороняти доступ до інформації, яка є конфіденційною інформацією, визначати порядок та умови доступу до цієї інформації;

5.1.4. вводити в цивільний обіг конфіденційну інформацію на підставі договорів, що передбачають включення до них умов щодо охорони конфіденційності цієї інформації;

5.1.5. вимагати від юридичних та фізичних осіб, які отримали доступ до інформації, що є конфіденційною, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, яким надано інформацію, яка є конфіденційною, дотримання обов’язків щодо охорони її конфіденційності;

5.1.6. вимагати від осіб, які отримали доступ до інформації, що є конфіденційною, внаслідок дій, вчинених випадково або помилково, охорони конфіденційності цієї інформації;

5.1.7. у разі розміщення Клієнтом на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають положенням чинного законодавства України та даної Політики конфіденційності, – без повідомлення на власний розсуд видалити повністю або частково розміщену клієнтом інформацію;

5.1.8. на зміни Політики конфіденційності для подальшого вдосконалення системи безпеки відповідно до чинного законодавства;

5.1.9. надсилати Клієнту рекламні інформаційні повідомлення – у разі, коли Клієнт хоче відмовитися від отримання розсилок від «Корал дент», він повинен повідомити про це «Корал дент» будь-яким зручним для нього способом.

5.2. «Корал дент» зобов’язуються:

5.2.1. захищати в установленому чинним законодавством та цією політикою порядку свої права та права клієнтів у разі розголошення, незаконного отримання або незаконного використання третіми особами інформації, яка є конфіденційною, у тому числі вимагати відшкодування збитків, заподіяних у зв’язку з порушенням його прав.
6. ОХОРОНА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. З метою охорони конфіденційності інформації працівники «Корал дент», які відповідно до особливостей виконуваних трудових функцій, що мають доступ до неї, зобов’язані:

6.1.1. взяти на себе письмове зобов’язання про нерозголошення інформації, що становить конфіденційну інформацію або підписати договір про конфіденційність та нерозголошення інформації;

6.1.2. дотримуватись режиму конфіденційності інформації;

6.1.3. не розголошувати інформацію, що становить конфіденційну інформацію, інформацію, що містить персональні дані Клієнта, та без їхньої згоди не використовувати цю інформацію в особистих цілях;

6.1.4. не розголошувати вище зазначену інформацію, яка є конфіденційною після припинення трудового договору (контракту);

6.1.5. відшкодувати заподіяні Клієнту збитки, якщо працівник винен у розголошенні інформації, яка становить конфіденційну інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків;
6.2. Відносини між “Корал дент” та його контрагентами в частині, що стосується нерозголошення конфіденційної інформації, регулюються законодавством, договорами та цією політикою конфіденційності. У договорах «Корал дент» із контрагентами зазначає пункт про нерозголошення контрагентом інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію.

6.3. «Корал дент» вживає всіх необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від випадкового та шахрайського доступу, знищення, спотворення чи інших неправомірних дій.
7. Порядок зберігання, використання, надання та обліку конфіденційної інформації

7.1. Електронні носії, що містять конфіденційну інформацію та електронні бази зберігання інформації, повинні бути закодовані відповідними паролями безпеки.

7.2. Під час роботи з електронними носіями без попередньої згоди з керівництвом працівникам забороняється:

7.2.1. знімати копії з електронних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, виносити копії цих носіїв за межі офісу, передавати їх іншим особам, які не мають доступу до комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації;

7.2.2. знайомити співробітників та третіх осіб, які не мають доступу до конфіденційної інформації з відомостями, що містять конфіденційну інформацію.

7.3. Відомості, що становлять конфіденційну інформацію, можуть бути надані контрагентам під час укладання угод, на їхню вимогу з попереднього погодження з власниками персональних даних.

7.4. Відомості, що містять конфіденційну інформацію можуть надаватися виключно керівником клініки або особами, його замінюють лише на письмову вимогу представників органів державної влади, контролюючих та правоохоронних органів.

7.5. Облік електронних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, веде відповідальну особу.

Записатися на консультацію